Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu www.horicke-trubicky.eu

V platném znění od 01. 01. 2016 pro obchodování na území České republiky.

I. Úvodní ustanovení

Všeobecné obchodní podmínky (také Nákupní řád) upravují vztahy a vymezují vzájemná práva a povinnosti mezi provozovatelem a zákazníkem internetového obchodu www.horicke-trubicky.eu.

Provozovatelem internetového obchodu www.horicke-trubicky.eu je Josef Petráček se sídlem: Libonice 21, 508 01 Hořice, IČ: 44474831(dále jen Prodávající).

Kontaktní údaje zákaznického servisu prodávajícího:

Telefon: 493 621 688
Email: petrackovy@horicke-trubicky.eu

Zákazníkem se rozumí každý návštěvník internetových stránek provozovatele, který prostřednictvím internetu / systému internetového obchodu odeslal řádnou objednávku s doručením zboží na území České republiky (dále jen Kupující).

II. Objednací podmínky

Prodávající uskutečňuje nabídku zboží prostřednictvím internetového obchodu umístěného na adrese www.horicke-trubicky.eu.

Kupující objednává zboží elektronickou cestou přímo z internetu prostřednictvím formuláře vytvořeného právě k tomuto účelu na internetových stránkách www.horicke-trubicky.eu. Takto doručená objednávka je prodávajícím považována za platný a závazný návrh kupní smlouvy, pokud obsahuje všechny náležitosti vyžadované objednávkovým systémem. Kupní smlouva je uzavřena potvrzením objednávky prodávajícím, případně dodáním a převzetím objednaného zboží kupujícím. Kupujícímu bude odeslán email s potvrzením objednávky na emailovou adresu, kterou zadal do objednávkového formuláře do kolonky e-mail.

Objednávku může kupující zrušit bez jakýchkoliv sankcí v případě, že zboží nebylo dosud odesláno. V ostatních případech je prodávající oprávněn požadovat úhradu prokazatelně vzniklých nákladů. Zrušení objednávky oznámí kupující prodávajícímu odesláním emailu na emailovou adresu petrackovy@horicke-trubicky.eu, kde zřetelně uvede, jakou objednávkou chce zrušit.

Prodávající může objednávku zrušit pouze v případě, kdy se výrazným způsobem změnila jeho cena nebo je požadováno doručení mimo území České republiky.

III. Dodací a platební podmínky

Prodávající předá zboží přepravci (Česká pošta) zpravidla do 24 hod. (vyjma objednávky obdržené o víkendu nebo ve státní svátek apod.) od přijetí objednávky.

Kupující hradí objednané zboží dobírkou, tj. při přijetí zásilky od přepravce Česká pošta. Za poštovné a dobírkovné je kceně objednaného zboží připočteno celkem 150,- Kč včetně DPH.

Prodávající garantuje ceny uvedené v nabídce a to k okamžiku odeslání objednávky kupujícímu. Objednané zboží prodávající doručuje prostřednictvím České pošty. Převzetí zboží stvrzuje kupující podpisem na průvodním dokladu České pošty. Místem dodání zboží je poštovní adresa uvedená kupujícím při objednání v objednávkovém formuláři. Kupující je vlastníkem zboží po zaplacení kupní ceny.

Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout objednávku kupujícího, který v minulosti neodebral či řádně nezaplatil závazně objednané zboží.

IV. Shoda s kupní smlouvou

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad.

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen rozpor s kupní smlouvou), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

V. Reklamace vadného zboží

Poškození zásilky při přepravě

Jestliže bude doručená zásilka resp. Její obal viditelně poškozen, kupující zakázku nepřevezme a zásilku Česká pošta vrátí prodávajícímu. Kupující oznámí prodávajícímu zasláním emailu popř. telefonicky (viz kontakty zákaznického servisu výše), že zásilka byla poškozená, a proto ji nepřevzal. Prodávající se skupujícím dohodne, zda bude chtít poslat nové zboží popř., zda bude objednávka zrušena, nebo na jiném řešení.

Vadné zboží a záměna zboží Obdrží-li kupující nedopatřením vadné zboží nebo zboží jiné než, které si objednal, má právo na jeho výměnu. V takovém případě kontaktuje zákaznický servis na telefonním čísle: 493 621 688 nebo na e-mailové adrese: petrackovy@horicke-trubicky.eu.

VI. Záruka vrácení zboží a peněz

Spotřebitel má právo ve lhůtě čtrnácti dnů od převzetí zboží od kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodu a zakoupené zboží vrátit prodávajícímu. Kupujícímu tím vznikne právo na vrácení finančních částek za toto zboží zaplacených.

Vrácené zboží kupující doručí poštou nebo osobně na vlastní náklady na adresu prodávajícího. Součástí zásilky musí být kopie dodacího listu (vyúčtování) zásilky. V případě odstoupení od smlouvy a vrácení zboží ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží.

Vrácené zboží nesmí být poškozené, otevřené nebo jinak znehodnocené. Vpřípadě, že kupující vrátí zboží poškozené, či jinak znehodnocené, má provozovatel právo snížit finanční částku, kterou kupujícímu bude vracet.

Za těchto podmínek prodávající vrátí kupujícímu částku zaplacenou za vrácené zboží v nejkratší možné době od doručení, a to poštovní poukázkou na adresu, na kterou bylo toto zboží původně zasláno nebo po dohodě skupujícím na jím uvedené číslo účtu.

VII. Ochrana osobních údajů

Kupující kliknutím na tlačítko Odeslat objednávku potvrzuje svůj souhlas s tím, aby v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., v platném znění, byly jeho osobní údaje (jméno, příjmení, adresa, telefon, e-mail) firmou Josef Petráček IČ 44474831 zpracovávány k obchodním účelům a poskytnuty třetím stranám pro účely expedice a k referenčnímu hodnocení daného nákupu. Tento souhlas poskytuje kupující dobrovolně na dobu neurčitou s tím, že jej může kdykoliv odvolat.

VIII. Závěrečná ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 01. 01. 2016. Aktuální znění podmínek je vždy dostupné na www.horicke-trubicky.eu.

Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito všeobecnými obchodními podmínkami, a že s nimi bez výhrad souhlasí.

Nestanoví-li tyto Všeobecné obchodní podmínky jinak, řídí se práva a povinnosti účastníků příslušnými ustanoveními obecně závazných předpisů, platných v České republice.